รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 09:02:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ THAI ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 63
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 25 ก.พ. 2564
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 
กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ
หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 25 ก.พ. 2564
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
THAI เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว 
และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
______________________________________________________________________