รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 08:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเอกสารแนบ)
หลักทรัพย์
SANKO
แหล่งข่าว
SANKO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำบล หนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หมายเหตุ                      :
ในการกำหนดรูปแบบและสถานที่ในการจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามหากในอนาคตสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วกระทบต่อการจัดการประชุม
ทางคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
และทางบริษัทจะมีการแจ้งข่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางช่องทางการแจ้งข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แ
ห่งประเทศไทยและแจ้งผ่านทางเวปไซต์ของบริษัท
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 
ยังคงขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 4,357,398 บาท
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งกรรมการดังรายนามต่อไปนี้ เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
1.  นายยุทธนา แต่ปางทอง
2.  นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย
3.  นายสันติ เนียมนิล
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้