รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 07:59:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MPG เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 977,753,684.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 977,753,684
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,955,507,366
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,933,261,050.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,933,261,050
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 2
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.10
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 15 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________