รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2564 21:12:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
CPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : ห้อง แมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ 
แอสโทเรีย กรุงเทพ เลขที่ 151 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ                                            :
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2564
วาระที่ 8    ตอบข้อซักถาม
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 18 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 17 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 28 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                                            :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ
ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
โดยเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่หักผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
แต่ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้