รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2564 21:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
NSI
แหล่งข่าว
NSI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : อาคารนำสินประกันภัย ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 767 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 4.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 เม.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 9.25 บาท เป็นเงิน 
128,575,000บาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เป็นเงิน 62,550,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 แล้ว
สำหรับเงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท เป็นเงิน
66,025,000 บาท ทั้งนี้เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้