รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2564 17:28:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 ก.พ. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-004/2564

  24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 
("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้  :

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
โดยมีรายละเอียด
การออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 471,071,200 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  471,071,200  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A

2.  อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 111,747,700 หุ้น 
มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้จำนวน 5 ราย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  111,747,600  99.9999
ไม่เห็นด้วย  100  0.0001
งดออกเสียง  0  0
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  359,710,500  -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
                                       บริษัท จัสมิน เทเลคอม 
ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้