รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2564 13:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
BLA
แหล่งข่าว
BLA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.23
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิตต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประ
กอบธุรกิจประกันภัย
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน
ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวิตรี
 รมยะรูป นายเวทิศ อัศวมังคละ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ นายโคจิ อิชิบะ และนายยูอิชิ ฮอนด้า
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้