รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2564 07:17:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BTS เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
หลักทรัพย์
BTS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 52,643,955,568.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,160,988,892
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 142,254
ทุนใหม่ (บาท)                    : 52,644,524,584.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,161,131,146
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 4.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W5) จำนวน 140,854 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 142,254 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.01
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 13.865
วันใช้สิทธิ                      : 16 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________