รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 20:01:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SPCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 23 ก.พ. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 81,800,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 81,800,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 81,800,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 22.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 22 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 22 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 81,800,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 81,800,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 81,800,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,799,600,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,799,600,000.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)        ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
15 มกราคม 2564 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท มิตซู
เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ 
กรุ๊ป จำกัด ที่บริษัทฯ ได้มา     รวมมูลค่า 1,799,600,000 บาท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาววันดี กุญชรยาคง
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการใหญ่


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้