รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 19:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
BRR
แหล่งข่าว
BRR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : พิทักษ์
นามสกุล                       : ชาวสวน
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 23 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี 
(ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : สมยศ
นามสกุล                       : ชั่งยงสุวรรณ
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 23 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : สมยศ
นามสกุล                       : ชั่งยงสุวรรณ
วันที่แต่งตั้ง                     : 23 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : รองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ขนิษฐา
นามสกุล                       : ขันติโชติ
วันที่แต่งตั้ง                     : 23 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : พิทักษ์ ชาวสวน
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและปฏิบัติการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้