รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 19:46:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพย์
ERW
แหล่งข่าว
ERW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ห้องสุขุมวิท 
แกรนด์บอลรูม เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 359,647,597
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 359,647,597
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 7 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 12 พ.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 11 พ.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ERW-W3
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 7 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 3.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
หมายเหตุ                      :
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ 
มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน
และสามารถขยายการลงทุนในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ
อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม
โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศลดการพึ่งพาผู้ใช้บริการ
จากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของรายได้และกำไรมากขึ้น
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,373,674,145
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 2,373,674,145
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,014,026,548
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1.25 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 07 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 12 พ.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 11 พ.ค. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 359,647,597
หมายเหตุ                      :
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ 
มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน
และสามารถขยายการลงทุนในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ
อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม
โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศลดการพึ่งพาผู้ใช้บริการ
จากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของรายได้และกำไรมากขึ้น
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้