รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 19:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 7 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และงดการจ่ายเงินปันผล (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 23 ก.พ. 2564
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.11
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 8.84
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 8.73
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 09 มี.ค. 2564
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 05 มี.ค. 2564
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 23 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้