รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 19:10:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วาระที่ 
2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ                      :
คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้ในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2564
- 
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรา
ยงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ
______________________________________________________________________

ที่ Esso/SET/001/64
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เรื่อง  กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
1)  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
วาระที่ 
2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวก
ับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม
2564 และคณะ
กรรมการเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานก
ารตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
วาระที่ 3  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2564
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ
  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการแทนกรรมการอิสระและกรรมการท่
านที่ออกตามวาระในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2564
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม 
รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้
(1)  กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท
(2)  กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท
(3)  โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น 
กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ
ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599,
และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,600,000 บาท
(เท่ากับปีที่ผ่านมา) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ:  บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
1.  แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยวิธีการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและใช้ฉบับใหม่แทน และ
2.  เพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ สามารถดำเนินการได้ลุล่วงและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
บริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯมอบหมาย
มีอำนาจแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความในข้อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้โดยที
่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 

2)  กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 
มีนาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


    .....................................................................
   (นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้