รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 18:34:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 12 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 บมจ.ธนาคาร ซีไเอเอ็มบีไทย
หมายเหตุ                      :
 ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 027/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564         ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน
2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
โดยธนาคารจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องออดิทอเรียม ชั้น 9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารใน  รอบปี 2563 
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเ
บ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี
2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 111,300,000 บาท
และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 2,102,975,939.27
บาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ  0.005
บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 174,111,308.74 บาทซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 (Record Date)
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
และพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนว
น 4 คน ได้แก่ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์
และเอ็นจิก โอมาร์  ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว
เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้   มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ
มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร
เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งมีประวัติ
การทำงานที่โปร่งใสและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การเป็นกรรมการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อบังคับของธนาคาร

วาระที่ 
5  พิจารณาให้สัตยาบันต่อการเลื่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนกรรมการใหม่ซึ่งได้รับอนุมัติในที่ประชุม
  ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา 
และการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
1)  ให้สัตยาบันต่อการเลื่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมั
ติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา
และการกำกับดูแลกิจการ
2)   อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 
ในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง
1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ                                                    บาท/คน
ตำแหน่ง  ค่าตอบแทนประจำปี 2564
  ค่าเบี้ยรายเดือน    (ประจำตำแหน่งประธานกรรมการ)  ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเข้าประชุม
-  ประธานกรรมการ  140,000  50,000  50,000
-  กรรมการ  -    50,000  50,000หมายเหตุ:
1.  กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.  ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย                                          บาท/คน
ตำแหน่ง  ค่าตอบแทนประจำปี 2564
  ค่าเบี้ยรายเดือน    (ประจำตำแหน่งประธานกรรมการ)  ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเข้าประชุม
(รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
2.  คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และ Board 
Risk and Compliance Committee
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
  หมายเหตุ:
  1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
  2.   ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประ
ชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส    เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของ        ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร      ซีไอเอ็มบี ไทย
สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,860,000 บาท
รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 14,899,000 บาท

วาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพุธที่ 
10 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                   ขอแสดงความนับถือ


                                         (นางปฏิมา จำปาสุต)
                เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 22 เม.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 21 เม.ย. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.005
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 07 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี
2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 111,300,000 บาท
และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 2,102,975,939.27
บาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ  0.005
บาท รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 174,111,308.74 บาทซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร
โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 (Record Date)
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้