รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 18:25:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 17 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
หลักทรัพย์
TQM13C2102A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 23 ก.พ. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 01 มี.ค. 2564
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : AOT13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09117
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 64.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 61.822
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.19857

ชื่อย่อ DW                      : AOT13P2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.18922
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 64.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 37.891
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BCH13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 14.10
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 17.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : CBG13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05263
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 132.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 148.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : EPG13C2102B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.59727
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 10.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.19
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.67833

ชื่อย่อ DW                      : GPSC13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.125
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 76.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 70.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.84375

ชื่อย่อ DW                      : GPSC13P2102B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22727
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 76.75
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 45.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : GUNK13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.66667
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.56
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.70
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : HANA13C2102B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 49.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 51.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : IVL13P2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.24531
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 39.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 17.897
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : JMT13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09524
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 39.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PLAN13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.50611
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 6.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 7.064
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PRM13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.50450
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.85
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 11.893
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTG13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.26316
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 24.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : PTT13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.11111
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 40.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 37.25
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.36111

ชื่อย่อ DW                      : PTTG13P2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 64.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 31.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TQM13C2102A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.04167
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 122.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 169.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการอำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้