รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 17:54:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยนำส่งและเผยแพร่รายงานข้อมูลกองทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 23 ก.พ. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - บริษัทขอแจ้งเรื่องที่จะรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ ดังนี้
  เรื่องที่ 1    รับทราบรายงานข้อมูลกองทรัสต์ประจำปี 2563
  เรื่องที่ 2    การจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทรัสต์ SRIPANWA
     ในอนาคต
  เรื่องที่ 3    ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  เรื่องที่ 4    งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี
     ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  เรื่องที่ 5    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับงวดผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
        ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  เรื่องที่ 6    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งรายงานข้อมูลกองทรัสต์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์
ตามรายชื่อที่ได้จากการกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ณ วันที่ 9
มีนาคม 2564 (Record Date)
บริษัทจะแจ้งช่องทางและระยะเวลาในการเปิดรับคำถามและข้อสงสัยให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบพร้อมกับการส่งรายง
านข้อมูลกองทรัสต์และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
รวมถึงบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบผ่านระบบสาระสนเทศของตลาดหลักทรัพย
์และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้