รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 17:18:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
KEX
แหล่งข่าว
KEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแชงกรีล่า ห้องบอลรูม 1 และบอลรูม 2 เลขที่ 89 
ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัท
ระเบียบวาระที่ 2  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3  เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 
และอนุมัติวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจ่ายเงินปันผล (Record Date)
ระเบียบวาระที่ 4  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 6  เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 
2564
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 06 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.22
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้