รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล, เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่, เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขข้อบังคับ, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
หลักทรัพย์
TPCORP
แหล่งข่าว
TPCORP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระการประชุมที่สำคัญ
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์, 2. นายชนิน รัตนวิจัย และ 3. 
ดร.อุทิศ ธรรมวาทิน)
- เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่
(เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 2 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล และนายศุภเจตน์ จันทร์สาส์น)   
- การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์และตราของบริษัท
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. และข้อ 62. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัท
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

- เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายมนู ลีลานุวัฒน์, 2. นายชนิน รัตนวิจัย และ 3. 
ดร.อุทิศ ธรรมวาทิน)

- เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่
(เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 2 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล และนายศุภเจตน์ จันทร์สาส์น)   
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้