รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2564 17:28:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเรื่องสำคัญดังนี้
1.  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และ กำไรสะสมบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน
89,694,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 106.7 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563)
โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 44,847,000
บาทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
รวมเป็นเงิน 44,847,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.  มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/ หรือ   นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ / 
หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.ประชุม    ณ 
ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม     เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
4.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2564
5.  กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
       วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
        วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทประจำปี 2563
      วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
         2563
      วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
      วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
      วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
      วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
   
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
1.  มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และ กำไรสะสมบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน
89,694,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 106.7 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563)
โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 44,847,000
บาทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
รวมเป็นเงิน 44,847,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20
และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้