รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2564 17:25:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 -
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้