รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2564 12:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวัน และวาระการประชุม AGM (แก้ไข)
หลักทรัพย์
GC
แหล่งข่าว
GC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 02 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 13 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 57 ข้อ 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หมายเหตุ                      :
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีจัดประชุม หรือกำหนด วันเวลา 
และสถานที่ประชุม บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ ผ่าน Website ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่อาจมี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า
และจัดส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนเปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นด้วยอีกครั้ง
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 19 เม.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 16 เม.ย. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 เม.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้