รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.พ. 2564 08:24:00
หัวข้อข่าว
19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ COL ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
COL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (COL)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 19 ก.พ. 2564
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 22 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________