รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.พ. 2564 18:54:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 30. 
เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 9 ห้อง B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
  จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ 
และข้อ 30. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้