รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.พ. 2564 09:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)
หลักทรัพย์
NER
แหล่งข่าว
NER
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        1.  มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2563 ดังนี้
-  การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 29.43 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 100.10 ล้านบาท

-  การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 
339.08 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563
ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 96.88 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 242.20 ล้านบาท
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40.89
ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2.  มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 80,733,945 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
924,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,004,733,945 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3.  มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหู้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
4.  มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record date) 
ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้