รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2564 18:44:00
หัวข้อข่าว
การรายงานข้อมูล ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชทราบ แทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 17 ก.พ. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (เพิ่มเติม)            :
 - วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2563
วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2563
วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2564
หมายเหตุ                      :
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ที่ สร. 7/2564 เรื่อง 
การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี
และการผ่อนผันข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ข้อ 2
ในกรณีที่วาระการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2564
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น
โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

บริษัทฯ ขอเรียนว่าวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ("กองทรัสต์") ไม่มีวาระการขอมติ
มีแต่วาระเพื่อทราบจำนวน 3 เรื่อง คือ รายงานผลการดำเนินงานกองทรัสต์ ในรอบปี 2563
รายงานงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2563 และ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์
ประจำปี 2564

ดังนั้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอส่งรายงานข้อมูลของกองทรัสต์ตามที่กล่าวข้างต้นแทนการจัดประชุมสามัญประจำป
ี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยส่งทางไปรษณีย์
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามรายชื่อที่ได้จากการกำหนดรายชื่อในวันที่ 23 มีนาคม 2564 (Record Date)
บริษัทฯ จะแจ้งช่องทางการส่งคำถามหรือสอบถามข้อสงสัยในหนังสือแจ้งข้อมูลกองทรัสต์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้