รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2564 07:48:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
ZMICO
แหล่งข่าว
ZMICO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ที่ สนก. 012/2564
  
            16 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง  ชี้แจงพัฒนาการ

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
      ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้บริษัท 
ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
(" บริษัทฯ ") ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญในระยะเวลาอันใกล้ของบริษัทฯ 
เนื่องจากปริมาณและราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเร็วๆ นี้

     บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการที่สําคัญใดๆ 
นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ตามที่ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
                  ขอแสดงความนับถือ  
                  (นายวันจักร์ บุรณศิริ)
                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 0-2624-6353


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายวันจักร์ บุรณศิริ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้