รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2564 19:33:00
หัวข้อข่าว
SET News :โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน เดินหน้าสู่ปีที่ 2 จัดงาน Climate Care Forum "Survive Climate Tipping Point" ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 12/2564
                                              16 
กุมภาพันธ์ 2564

โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน เดินหน้าสู่ปีที่ 2 จัดงาน Climate Care Forum "Survive Climate 
Tipping Point" ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อน

โครงการ Care the Whale ถ.รัชดาภิเษก จากพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้งานบริหารจัดการขยะ 
ขยายสู่ความร่วมมือนอกย่าน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรลดก๊าซเรือนกระจก 4,268,495.04
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Kg.Co2e) ในเวลา 1 ปี เตรียมเดินหน้าสู่ปีที่ 2 พัฒนา Climate Care
Calculator Digital Platform เครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ช่วยการวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมขยายสู่วงกว้าง สอดรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(Bio-Circular-Green Economy) จัดเสวนาออนไลน์ Climate Care Forum "Survive Climate Tipping Point" 17
ก.พ. นี้ ชวนทุกภาคส่วนร่วมถอดบทเรียน หาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)
เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ To make the capital market 'Work' for
everyone จึงได้ร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ ความร่วมมือโครงการ
Care the Whale ขยะล่องหน จึงเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ซึ่งดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13 "Climate Action" ข้อ12
"Responsible Consumption and Production" และข้อ 17 "Partnerships for the Goals"

ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการดำเนินงาน โครงการ Care the Whale มีพันธมิตรและเครือข่ายกว่า 30 
องค์กรประกอบด้วย ผู้ประกอบการบนพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก 14 แห่ง รวมถึงผู้ประกอบการทางสังคม
องค์กรพันธมิตรในธุรกิจด้าน Circular Economy และหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดทั้งปีร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้ถึง 4,268,495.04 Kg.Co2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 474,277 ต้น ในด้านกระบวนการปฏิบัติ
สมาชิกสามารถบริหารจัดการขยะตั้งแต่การแยกขยะจากต้นทางไปสู่ปลายทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Circular
Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปี 2564 โครงการ Care the Whale มุ่งขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่นอก ถ.รัชดาภิเษก 
โดยร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ และภาคชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมพัฒนา Climate Care
Calculator Digital Platform เป็นเครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
และคำนวณเป็นตัววัดผลค่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการ Care the Whale ได้จัดเสวนาออนไลน์ Climate Care Forum "Survive Climate 
Tipping Point" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "Survive Climate Tipping
Point" และเสวนา "ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน" ที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะมาร่วมหาทางออก
จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในบริบทต่างๆ ทั้งบริบทภาคกำกับ ภาคธุรกิจ
การขับเคลื่อนของภาคชุมชนในการจัดการขยะ ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมทางออกให้แก่ขยะอาหารและขยะแฟชั่น
รวมถึงร่วมอัพเดตปรากฎการณ์ปัญหาโลกร้อนและนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกและในประเทศไทย ร่วมด้วย
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
รองประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ดร.สุทัศน์ รงรอง
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และผู้ก่อตั้ง บริษัท วิถี ไทย กรุ๊ป จำกัด คุณวิชชุลดา
ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินที่ใช้ศิลปะเพื่อกระตุ้นเรื่องสิ่งแวดล้อม และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                  
พบกันวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.00 น. รับชมพร้อมกันทั่วประเทศผ่าน Facebook Live : 
SET Thailand, SET Social Impact, Care the Whale ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เกี่ยวกับโครงการ Care the Whale "ขยะล่องหน"

โครงการ Care the Whale "ขยะล่องหน" ดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
ในข้อ 13 "Climate Action" ข้อ12 "Responsible Consumption and Production" และข้อ 17 "Partnerships for
the Goals" เน้นขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ 4 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 14
องค์กรย่านถนนรัชดา ทั้งบริษัท ศูนย์การค้า และที่พักอาศัย นักธุรกิจเพื่อสังคม
พันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการในห่วงโซ่ของการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่
สู่เป้าหมายการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด กำจัดคำว่า "ขยะ" ให้หายไป
ร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด โดยแต่ละองค์กรพันธมิตรย่านรัชดาภิเษกจะมี "วาฬ" เป็นสัญลักษณ์
ซึ่งเป็นตัวแทนของระบบนิเวศที่รอให้มนุษย์เข้ามาแก้ไขและสร้างความสมดุล
ติดตามข้อมูลของโครงการเพิ่มเติมที่ Facebook: Care the Whale

                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________