รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2564 18:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง J Trust Asia Pte. Ltd และ Group Lease Holdings Pte. Ltd.
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
GL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง (แก้ไข)                    : 
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง J Trust Asia Pte. Ltd และ Group Lease
 Holdings Pte. Ltd. ตามที่ตลาดสอบถาม (แก้ไขหัวข้อข่าว)
รายละเอียด                     :
ตามที่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัท J Trust Asia Pte. Ltd ("JTA") ได้ยื่นฟ้อง Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. ("GLH") บริษัทย่อยที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ถือหุ้นทั้งหมดต่อศาลสิงคโปร์ โดยกล่าวหาว่า GLH และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันหลอกลวงทำให้ JTA
เชื่อว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีกว่าความเป็นจริงจึงได้ตกลงเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์มีคำพิพากษายกฟ้องของ JTA
ที่ฟ้องจำเลยทั้งหมดฐานละเมิดโดยร่วมกันหลอกลวงให้เข้าทำธุรกรรม พร้อมทั้งสั่งให้ JTA
ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของจำเลย ซึ่งต่อมา JTA ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2563
ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์โดยตัดสินให้ GLH
และจำเลยอื่นๆ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นบางส่วนจากการลงทุนของ JTA เป็นจำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 2,187 ล้านบาท) นั้น
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มทำการชำระเงินตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ โดยได้จ่ายเงินราว 24
ล้านเหรียญสหรัฐ (685 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย) ในรูปของการหักกลบลบหนี้กับคดีความที่บริษัทฯ
ชนะคดีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งศาลแพ่งในประเทศไทยตัดสินว่า JTA
ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ชำระเงินตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์จำนวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,100 ล้านบาท)
ในส่วนที่เหลืออยู่อีกจำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินโดยจำเลยอื่นๆ
ซึ่งบางส่วน คือ กลุ่มผู้กู้ของ GLH
โดยเงินดังกล่าวมีอยู่แล้วในบัญชีของผู้กู้ซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามโอน
สำหรับดอกเบี้ยตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียมศาลต่างๆ บริษัทฯ
จะดำเนินการจ่ายให้ทันทีที่ถึงกำหนดชำระและทราบจำนวนเงินที่แน่นอน
  บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่า เงินตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ในส่วนที่เหลือนั้น บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการเจรจากับ กลุ่มผู้กู้ของ GLH ถึงวิธีการชำระหนี้
ส่วนประเด็นการหักกลบลบหนี้กับคำพิพากษาคดีในไทยนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ
สามารถใช้การหักกลบลบหนี้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ โดยปัจจุบัน JTA
ยังไม่ยอมรับว่าการหักกลบลบหนี้ดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
เนื่องจากคดีที่ไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมีคำพิพากษาในวันที่ 9 มีนาคม
2564
  ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอศาลสิงคโปร์ชี้ถึงการมีผลของการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว 
สำหรับเงินที่จ่ายไปแล้วจำนวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น บริษัทฯ
ใช้เงินสดที่มีอยู่แล้วในการชำระหนี้ตามคำพิพากษา นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้รับอนุญาตจากศาลสิงคโปร์ให้สามารถขายหุ้น Bank JTrust Indonesia ของ GLH
และโอนเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ JTA ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินตามคำพิพากษา และ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หุ้น Bank JTrust Indonesia มีมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ 279 ล้านบาท ในงบของ GL
ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขายหุ้นของ Bank JTrust Indonesia ภายหลังการชำระหนี้ บริษัทฯ
ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายริกิ อิชิกามิ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้