รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2564 17:49:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและกำนหดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
PDG
แหล่งข่าว
PDG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 16 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 15 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมเดอะรอยัลซิตี้
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 16 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 16 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 15 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.22
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้