รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2564 17:07:00
หัวข้อข่าว
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2564 และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับหนังสือขอมติ ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2564 (Record Date)
หลักทรัพย์
MJLF
แหล่งข่าว
MJLF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหนังสือ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ก.พ. 2564
วันนำส่งหนังสือลงมติ                 : 01 เม.ย. 2564
วันสุดท้ายของการรับหนังสือลงมติคืน           : 29 เม.ย. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการลงมติ (Record date)       : 01 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการลงมติ              : 25 ก.พ. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1   พิจารณาอนุมัติข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำ และขอชำระค่าเช่าและค่าบริการ
ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำ และขอชำระค่าเช่าและค่าบริการ 
ในอัตราร้อยละ15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยชำระค่าเช่าและค่าบริการตามเงื่อนไขตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้องเฉพาะเดือนที่มีรายได้
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งเท่ากับหรือสูงกว่ารายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์
หรือโบว์ลิ่งเฉลี่ยในปี 2562 เท่านั้น สำหรับเดือนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์
หรือโบว์ลิ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยในปี 2562 จะขอชำระค่าเช่าและค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 15
ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง โดยพิจารณาแต่ละกิจการเป็นรายสาขาได้แก่
รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์สาขารัชโยธินและรังสิต และรายได้จากการให้บริการโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน
และรังสิต
วาระที่ 
4  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการระหว่างกอ
งทุนรวม กับ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด สาขารัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 21
 มกราคม 2564 และสาขารังสิต ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2564
วาระที่ 
5    พิจารณาอนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการในกรณีที่โรงภาพยนตร์และสถานที่เล่นโบว์ลิ่งถ
ูกสั่งปิดตามประกาศของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
จนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการ
หมายเหตุ                      :
บริษัทจัดการขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับหนังสือขอมติ 
ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564
โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะสามารถจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฎในวันกำหนดรายชื่อดังกล่าว
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 1 เมษายน 2564
?
โดยบริษัทจัดการขอความกรุณาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงมติในแบบฟอร์มการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2564
ตามเอกสารประกอบซึ่งจะได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว
และขอความกรุณาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งมติดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงมติ
กลับมายังบริษัทจัดการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้