รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2564 12:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP210201

                  12 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป
ี 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
  บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว 
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต
่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                 ขอแสดงความนับถือ               (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
               รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี          
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้