รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2564 08:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของ COL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิกถอนหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (COL)
วันที่เพิกถอน                     : 22 ก.พ. 2564
เหตุผล                       :
 - ขอเพิกถอนโดยสมัครใจ
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (COL) ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บัดนี้ COL ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ COL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ COL จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2564
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________