รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2564 21:19:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่ม template)
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 ก.พ. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 ก.พ. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวม CPNCG
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม CPNCG ประจำปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ                      :
เนื่องจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นวาระเพื่อทราบ กองทุนรวมจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
2563 พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์
โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

ทั้งนี้กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ผ่านช่องทาง QR Code 
ที่จัดส่งไปพร้อมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
2564 โดยบริษัทฯ จะสรุปข้อซักถาม หรือข้อสงสัย
พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้