รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2564 19:58:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
จท. 11- 640037              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก
และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติเห็นสมควรให้ดำเนินการตามแนวทาง ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564
เรื่องการผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย
และการประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 นั้นเป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.  อนุมัติให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 โดยมีวาระเพื่อรับทราบ
ดังนี้
วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวม CPNCG
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม CPNCG ประจำปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2.  อนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับข้อมูลข้างต้น เป็นวันกำหนดสิทธิวันที่ 1
 มีนาคม 2564 (Record Date)
3.  เนื่องจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นวาระเพื่อทราบ 
กองทุนรวมจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี
2563 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน
2564
4.  ทั้งนี้กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ผ่านช่องทาง QR Code 
ที่จัดส่งไปพร้อมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
2564 โดยบริษัทฯ จะสรุปข้อซักถาม หรือข้อสงสัย
พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ    
          โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
Executive Director
      กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้