รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2564 19:52:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-640031                11 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สิน

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
กองทุนรวม  มูลค่าทรัพย์สินรวม
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล 
โกรท  6,144,000,339.02  4,799,649,996.89  11.2499

ชื่อโครงการ  อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภท  สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน (บางส่วน)
ที่ตั้ง  เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมิน/สอบทาน
มูลค่าทรัพย์สิน  4,710,000,000 บาท
วันที่ประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน  1 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ
เพื่อหามูลค่าของโครงการ  ประมาณ 12 ปี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
วิธีการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน  วิธีรายได้ (Income Approach)
*** 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมิน/สอบทานมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัทหลักทรัพย์จัดก
ารกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้