รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2564 17:03:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ABPIF ประจำปี 2564 และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Record Date) (แก้ไข 2)
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
ABPIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 ก.พ. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มี.ค. 2564
date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (เพิ่มเติม)          : 25 ก.พ. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - เรื่องที่ 1  การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
เรื่องที่ 2  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรื่องที่ 3  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2564
เรื่องที่ 4  การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ                      :
1. เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ
จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบโดยการส่งไปรษณีย์ถึงผู้ถือหน่วย
และเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ
www.kasikornasset.comแทนการจัดประชุม AGM
2.   ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ี 16 เมษายน 
2564
ตามแจ้งช่องทางที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องดั
งกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการ
จะสรุปประเด็นสำคัญและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวปไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.kasikornasset.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้