รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2564 08:31:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ GL ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 มีนาคม 2564 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 17 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : 17 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมายเหตุ                      :
- ให้หลักทรัพย์ GL ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ 
ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ GL มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) 
ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ GL แล้ว
ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 17 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2564
วันที่ปลดเครื่องหมาย NC                : 17 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของ GL โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 
ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้รวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี
 (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
______________________________________________________________________