รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2564 17:19:00
หัวข้อข่าว
SET News :S&P Global ประกาศ 11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold class ด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                ฉบับที่ 9/2564
                                        10 กุมภาพันธ์ 2564

S&P Global ประกาศ 11 บริษัทไทยติดอันดับ Gold class ด้านความยั่งยืนสูงสุดในโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 11 บริษัทไทย โดดเด่นด้านความยั่งยืน โดยมีจำนวนบริษัทที่ติดอันดับ Gold class 
สูงสุดของโลกจากผลการจัดอันดับในรายงาน "The Sustainability Yearbook 2021" โดย S&P Global
ในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย 10 บริษัท ได้แก่ BANPU, BTS, IRPC, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC
TOP, TRUE และ TU และบริษัทไทย 1 บริษัท ได้แก่ ThaiBev ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
พร้อมยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for
Everyone" พร้อมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สนับสนุนแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนทุกระดับและทุกภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงส่งเสริมเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing)
ด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG
ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการรายงานข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนากา
รดำเนินธุรกิจและสำหรับผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ โดยล่าสุด 11 บริษัทไทย ถูกจัดอันดับความยั่งยืนระดับ Gold class ในรายงาน "The Sustainability
Yearbook 2021" โดย S&P Global ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดจากการประเมินความยั่งยืนของบริษัททั่วโลกใน 40
ประเทศ รวมกว่า 7,000 บริษัท" นายภากรกล่าว

11 บริษัทไทยที่ติดอันดับ Gold class ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียน 10 บริษัทได้แก่ 1. บมจ. บ้านปู (BANPU)
2. บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 3. บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 4. บมจ. ปตท. (PTT) 5. บมจ. ปตท.
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 6. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 7. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) 8.
บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 9. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) 10. บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) และบริษัทไทยอีก 1
บริษัท ได้แก่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev)

โดยในปีนี้มี 29 บริษัทไทย ที่ได้รับการจัดอันดับใน The Sustainability Yearbook 2021 
ซึ่งนับเป็นจำนวนมากเป็นลำดับที่เจ็ดของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส และไต้หวัน

ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/


                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________