รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2564 18:38:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เสริมความแข็งแกร่งCMRI เพื่อผลิตงานวิจัยคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาตลาดทุน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                          ฉบับที่ 8/2564
                               9 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เสริมความแข็งแกร่งCMRI เพื่อผลิตงานวิจัยคุณภาพ
 ตอบโจทย์การพัฒนาตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) 
เสริมความแข็งแกร่งสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI)
พัฒนาผลงานวิจัยคุณภาพเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เศรษฐกิจ และสังคมไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี
ภายใต้การทำงานของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (CMRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีการทำงานที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจตลาดทุนและภาคการศึกษา
เพื่อผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับเชิงวิชาการและนำไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ
สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย สอดคล้องวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน
"To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสนับสนุนการผลิตงานวิจัยคุณภาพ ยกระดับงานวิจัยจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากร/นักวิจัย ให้มีองค์ความรู้ที่กว้างและลึก
พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย (capital market research database)
เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดทุนและเศรษฐกิจ ให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย และล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำลังอยู่ระหว่างการตกลงความร่วมมือกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (CMRI) โดยจะร่วมกันสนับสนุนให้เกิด Ecosystem
ที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยที่ครอบคลุมหลากหลายมิติมากขึ้น เสริมศักยภาพให้ CMRI
เป็นหน่วยงานกลางที่สามารถรวบรวมทรัพยากรในการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนไว้ใช้ร่วมกัน
ทั้งเรื่องฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อนักวิจัย
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคตลาดทุน ภาคธุรกิจ และสังคม" นายภากรกล่าว

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เปิดเผยว่า CMDF 
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนทั้ง Capital Market Ecosystem
ให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง
โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน
จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสนับสนุนสถาบันวิจัย CMRI
ให้ได้พัฒนาการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนในหลายๆ มิติ เช่น
การมีงานวิจัยที่นำมาปฏิบัติได้จริง การเข้าถึงฐานข้อมูลและทรัพยากรสำหรับงานวิจัย
การเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งจากธุรกิจตลาดทุนและสถาบันการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตัวนักวิจัยเองด้วย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา CMDF
ได้สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไปแล้วในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตลาดทุน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน
และยังมีอีกหลายโครงการพัฒนาตลาดทุนที่จะได้สนับสนุนต่อไป รวมถึงการสนับสนุนสถาบันวิจัย CMRI
ในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลงานวิจัยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setresearch


                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________