รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 
มีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยแต่งตั้งให้

1.   นายนริศ เชยกลิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเป็น รองประธานกรรมการ
2.   นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ขึ้นเป็น 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้