รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2564 12:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 019/2564
วันที่  9  กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพอล วอง ชี คิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
(มีอำนาจลงนาม) แทนกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนาม) รายนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล
โดยธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายพอล วอง ชี คิน
ดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้วนั้น

บัดนี้ ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ธปท.ได้อนุมัติให้นายพอล วอง ชี คิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร     
(มีอำนาจลงนาม) ตามที่ธนาคารยื่นเรื่องขอแล้ว ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนาม)
ของนายพอล วอง ชี คิน มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

  
                 ขอแสดงความนับถือ                   (นางปฏิมา จำปาสุต)
                                 เลขานุการบริษัทงานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้