รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2564 12:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลงทุนในบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทวว.001/2564
              9 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง  แจ้งการลงทุนในบริษัทย่อย
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  ขอแจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท มอเตอร์ เอไอ 
เรคอกนิชั่น โซลูชั่น จำกัด ("MARS")
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย
โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้
    1. ข้อมูลของบริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั่น โซลูชั่น จำกัด
    MARS 
เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ประกันภัย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น
(สองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ในการเริ่มต้นโครงการ
บริษัทฯและบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น)
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MARS โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 20,000,000 บาท
(ยี่สิบล้านบาท)
ในการจัดตั้ง MARS บริษัทฯ มีที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยี คือ บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด
และ บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด ("ผู้ร่วมโครงการ") โดยบริษัทฯ 
และผู้ร่วมโครงการมีข้อตกลงคือหากโครงการประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ภายหลัง 1
ปีและครบกำหนดระยะเวลาของโครงการที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะขายหุ้นของ MARS
ให้กับผู้ร่วมโครงการแต่ละรายบริษัทละ 25,000 หุ้น (สองหมื่นห้าพันหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 12.5%
ในอัตราหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)
โดยจะมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของ MARS ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2564  ร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ร้อยละ
1.  บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์   99.999%  1.  บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์  75%
2.  นายเฉลิมพล สายประเสริฐ  0.0005%  2.  บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด  12.5%
3.  นางสาวอัจฉริยา ธรรมเกษร  0.0005%  3.  บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด  12.5%
รวม  100%  รวม  100%


รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
1.  นายเฉลิมพล สายประเสริฐ
2.  นางสาวอัจฉริยา ธรรมเกษร
3.  นางสาวสรีพร แสงศิริตระกูล
2. วัตถุประสงค์ในการลงทุน        :  เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับผู้เอาประกันภัย
    3. แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน    :  ใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
    4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  ส่วนแบ่งกำไรและ/หรือเงินปันผลจากผลประกอบการ
    5. ผู้ร่วมโครงการ      :  บริษัท พลัส ไอที โซลูชั่น จำกัด
              บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด
  
    การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบ
ริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นโดยมีสัดส่วนของการร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10
ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน กรอบการลงทุนนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 และ บริษัทฯ
ได้รายงานการลงทุนนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้ว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ

  (นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้