รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.พ. 2564 13:03:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ AKR-W1
หลักทรัพย์
AKR
แหล่งข่าว
AKR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 6 ของใบส 
าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AKR-W1)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 ก.พ. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AKR-W1
วันใช้สิทธิ                      : 25 ก.พ. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 18 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 24 ก.พ. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.irplus.in.th/Listed/AKR/warrants.asp
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด
 (มหาชน)
เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : +66(0)2-719-8777 ต่อ 102 โทรสาร : +66(0)2-
719-8760
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายดนุชา น้อยใจบุญ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้