รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2564 18:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท: อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
THCOM
แหล่งข่าว
THCOM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 มี.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 ก.พ. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 ก.พ. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 19 ก.พ. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 18 ก.พ. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 19 เม.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระในปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
7.1  กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้  
1.  นายเอนก พนาอภิชน   
2.  นายเกว็ก บัค ไช
3.  ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ - กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7.2  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1.  นายเอนก พนาอภิชน
2.  ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ - กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ นายเกว็ก บัค ไช 
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7.3  อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนจำนวน 1 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้
1.  นายวิลลี่ เชาว์  (เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายเกว็ก บัค ไช)
ทั้งนี้ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแล้วและบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
จำปี 2564 พิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้