รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2564 08:07:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JUTHA เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
หลักทรัพย์
JUTHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (JUTHA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 955,718,541.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 316,022,847
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 2,550,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 106,187,564
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,274,281,233.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 422,210,411
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 2,550,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 3.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจำนวน 105,339,254 หุ้น 
และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมจำนวน 848,310 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.30
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________