รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.พ. 2564 18:05:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยเพร่แนวทาง 149 บจ. ไทย จัดการภาวะวิกฤตสู่การเติบโตยั่งยืน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                            ฉบับที่ 5/2564
                                    4 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยเพร่แนวทาง 149 บจ. ไทย จัดการภาวะวิกฤตสู่การเติบโตยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ "Sustainable Development Showcase 2020" ซึ่งรวบรวมแนวทางจากบริษัทจดทะเบียน 
(บจ.) 149 แห่งในการจัดการภาวะวิกฤตช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทั้งด้านการตอบสนองสถานการณ์อย่างทันท่วงที
การบริหารจัดการวิกฤต การดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ COVID-19
หวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ นำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดการธุรกิจต่อไป

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่อุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญ โดย บจ. ไทย
จำนวนมากมีการปรับตัวเตรียมพร้อม และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ล่าสุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ "Sustainable Development Showcase 2020"
รวบรวมแนวทางและประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต COVID-19 จาก บจ.
ที่ร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนประจำปี 2563 และให้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 149 บริษัท
จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในรูปแบบและความรุนแรงที่แตกต
่างกัน จึงมีแนวทางการบริหารจัดการที่ต่างกัน เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ บจ. อื่น ๆ
รวมทั้งผู้ประกอบการ และผู้สนใจนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

"จากข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ บจ. ไทย ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น 
และปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้ดี
มีการดูแลพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้สามารถรับมือกับ
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ไปจนถึงการคิดค้นโมเดลธุรกิจใหม่ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ส่งเสริมให้ บจ. นำหลักการ ESG 
มาบูรณาการในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)"
นายกฤษฎากล่าว

แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของ 149 บจ. ครอบคลุม 4 กรอบแนวทางสำคัญ ได้แก่ 1) 
การดำเนินการของบริษัทเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ 2) การบริหารจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 3)
การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และ 4) การวางแผนฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ COVID-19
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ Checklist การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ COVID-19
เพื่อให้ บจ. และผู้ประกอบการอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ
และวางแผนการดำเนินธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsustainability.com

                  "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________