รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.พ. 2564 18:16:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
JUTHA
แหล่งข่าว
JUTHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 02 ก.พ. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 105,340,949
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.30
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 105,339,254
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 1,695

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม                  
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 850,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.30
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 848,310
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 1,690

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 106,190,949
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 106,187,564
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 3,385
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 31,856,269.20
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 4,603,090.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1.ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
2.ค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3.ค่า RO agent
4.ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพิ่มทุน
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยประมาณ
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมทั้งการเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด 
และการเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
4.ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพิ่มทุน
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยประมาณ
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 27,253,179.20
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้