รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.พ. 2564 12:55:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1, ESOP-W2 และ ESOP-W3 (F53-5)
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 01 ก.พ. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W1
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิงห์ 
เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่
1 (ESOP-Warrant-1)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 50,000,000
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 50,000,000
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 6.05
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 29 ม.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 0
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 50,000,000
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W2
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิงห์ 
เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่
2 (ESOP-Warrant-2)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 50,000,000
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 50,000,000
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 6.05
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 29 ม.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 0
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 50,000,000
  ______________________________________________________________________

  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ESOP-W3
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิงห์ 
เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่
3 (ESOP-Warrant-3)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 50,000,000
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 50,000,000
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 4.28
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 29 ม.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 0
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 50,000,000
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายนริศ เชยกลิ่น
ตำแหน่ง                       : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้