รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ม.ค. 2564 19:27:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 ม.ค. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :

                            28 มกราคม 2564

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 
9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  64  ราย  จำนวน  17,737,044  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
ไม่เห็นด้วย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
งดออกเสียง     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
บัตรเสีย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

2.มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563
และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  67  ราย  จำนวน  17,738,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
ไม่เห็นด้วย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
งดออกเสียง  -   ราย  จำนวน  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
บัตรเสีย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

3.แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้ 
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ
 นายโยอิจิ มูราโมโต้ , นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้ และ นางวงศ์ทิพา บุนนาค
3.1 นายโยอิจิ มูราโมโต้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  67  ราย  จำนวน  17,738,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
ไม่เห็นด้วย  -  ราย  จำนวน    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
บัตรเสีย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

3.2 นายชินอิจิโร่ ยามาโมโต้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  67  ราย  จำนวน  17,738,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
ไม่เห็นด้วย  -  ราย  จำนวน  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
บัตรเสีย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

3.3 นางวงศ์ทิพา บุนนาค
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  67  ราย  จำนวน  17,738,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
ไม่เห็นด้วย  -    ราย  จำนวน  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
บัตรเสีย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

4.มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีก่อนคือ ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 15,000 บาท/คน/เดือน 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/เดือน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงสองในสามหรือมากกว่า ซึ่งวาระที่ 4 
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อที่ 90 ของกฎหมายบริษัทมหาชน
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  67    ราย  จำนวน  17,738,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
ไม่เห็นด้วย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
งดออกเสียง     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
บัตรเสีย     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -

5.จัดสรรกำไรสุทธิ 
เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) และจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  66  ราย  จำนวน  17,738,245     เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9994
ไม่เห็นด้วย  1  ราย  จำนวน  100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0006
งดออกเสียง     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
บัตรเสีย  -  ราย  จำนวน  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

6.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้
นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายไวโรจน์ 
จินดามณีพิทักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10604 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมูราโมโต้อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 นี้โดยกำหนดค่าตอบแทนต่อปีไม่เกิน 3,200,000
บาท
(สามล้านสองแสนบาท) และของบริษัทย่อย 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ว
มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย  67  ราย  จำนวน  17,738,345  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
ไม่เห็นด้วย  -    ราย  จำนวน  -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง     -    ราย  จำนวน             -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           -
บัตรเสีย  -    ราย  จำนวน  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
              
ขอแสดงความนับถือ


              ???????..
                (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
              ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการ
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้