รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ม.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 011/2564
วันที่ 22 มกราคม 2564

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมครั้งที่1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564 คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
("ธนาคาร") มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพอล วอง ชี คิน
สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อจาก นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามหนังสือของธปท. ลงวันที่ 23 ธันวาคม
2563

ทั้งนี้ ให้การดำรงตำแหน่งของ นายพอล วอง ชี คิน 
ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นไป
  
                 ขอแสดงความนับถือ                   (นางปฏิมา จำปาสุต)
                                 เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้